KUNDER OG REFERENCER

Eksempler på konsulentopgaver:

Langstrakt strategisk udviklingsforløb for hele Ejendomme i Aarhus Kommune
Jeg har arbejdet med Ejendomme i Aarhus Kommune, hvor jeg, henover en to-årig periode, har understøttet ledelse og 150 medarbejdere med at skabe en ny mission, vision og ny organisationskultur og med udviklingen af en strategi og handleplan i forbindelse med sammenlægningen af forskellige afdelinger. Jeg har parallelt hermed ydet sparring og vejledning til ledelsesgruppen og har arbejdet med kompetenceudvikling af ledere.

Udvikling og kompetenceløft hos Beredskabsforbundet
Jeg har arbejdet med Beredskabsforbundet og hjulpet dem igennem flere udviklingsprocesser og træningsforløb med både medarbejdere og frivillige, og har bistået ledelsen gennem individuel sparring.

Etablering og udvikling af Medicinrådets sekretariat
Jeg har bistået Medicinrådet i etableringen af et helt nyt sekretariat med 35 medarbejdere og har ledet tre inddragende forløb over halvandet år med både ledere og medarbejdere med henblik på at styrke opgaveløsningen, samarbejdet og udarbejde fælles mission, vision og strategi.

Undervisningsforløb i proceskonsultation, Mannaz
Jeg har været gennemgående underviser på konsulenthuset Mannaz 14-dages proceskonsulentuddannelse, hvor jeg underviste i de nyeste ledelsesteorier og styrkede deltagernes evne til at skabe inddragende organisationer, møder og processer.

Undervisning, rådgivning og coaching i samskabelse og brugerinddragelse
Jeg har understøttet otte biblioteker i Region Midtjylland i at skabe levende biblioteksrum med brugerinddragelse og samskabelse som fællesnævner for implementering af projekterne. Jeg har faciliteret og undervist på fælles seminardage, coachet og sparret med medarbejdere om konkrete lokale projekter, samt udarbejdet en endelig evalueringsrapport i forbindelse med projektet: Open Library 2.0.

Strategisk handleplan for Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research – Københavns Universitet
Jeg har arbejdet med Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, hvor jeg har involveret alle sektioner og netværk i undersøgelsen af risici for centret nu og i fremtiden, som resulterede i en rapport og strategisk handleplan.

Træf et valg – Inddragelse af unge i Aarhus Kommune
Jeg har arbejdet med UngiAarhus, Aarhus Kommune, hvor jeg i to år har inddraget hele 7. årgang på alle skoler i Aarhus Vest i et refleksivt forløb om det at være ung under navnet ”træf et valg”. Jeg har designet forløbet, faciliteret mødet med de unge og trænet fritids- og ungdomsklub medarbejdere til at facilitere og lede indsatserne.

Medarbejderseminar og træningsforløb for Fritidshuset Ellekær, Aarhus Kommune
Jeg har faciliteret et tre-dages medarbejderseminar for Fritidshuset Ellekær i UngiAarhus VEST, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab skulle identificere den ønskede fremtid og identificere mulige tiltag, indsatsområder og samarbejder. I forlængelse af dette blev medarbejdere i Fritidshuset Ellekær trænet i at afholde forløbet ”træf et valg” for 5.- 9. klasses elever fra Ellekærskolen i samarbejde med mig.

Uddannelse i virksomhedskonsultation og procesledelse for Kalundborg Kommune
Gennemgående underviser på Virksomhedskonsulentuddannelsen for Kalundborg Kommune. Uddannelsen varede 4 moduler kombineret med praksisprojekter mellem hvert modul og en afsluttende synopsis og mundtlig eksamen. Formålet med uddannelsen var at klæde medarbejdere på til at facilitere møder og processer, der styrker samarbejdet og dialogen internt og eksternt gennem teori og praksistræning. Opgaven blev løst i samarbejde med PI Talentakademi.

Etablering af nyt Forenings- og Fritidshus i Aarhus Kommune
Jeg har hjulpet Aarhus Kommune, Sport og Fritid, med at lede en arbejdsgruppe henover seks måneder i forbindelse med etableringen af et nyt Forenings- og Fritidshus på Frederiksbjerg.

Udvikling og afvikling af ungekonferencer, Aarhus Kommune
Jeg har stået for at udvikle og afholde to ungekonferencer i henholdsvis Aarhus Midtby og Bispehaven med henblik på at inddrage unge i udviklingen af deres lokale ungdoms- og fritidsmiljø.

Udvikling af overbygningen på Gug Skole, Aalborg Kommune
Jeg har hjulpet Gug Skole, Aalborg Kommune, med at udvikle deres overbygning og skabe en helt ny pædagogisk og faglig tilgang til arbejdet med eleverne i samarbejde med alle lærere og ledere.

Udviklingsforløb for Aabenraa Kommune – Byg, Natur og Miljø
Jeg har henover et halvt år hjulpet Aabenraa Kommune, Byg, Natur og Miljø, gennem en sammenlægningsproces og inddraget samtlige 55 medarbejdere i udviklingen af vision, mål, værdier, opgaveprioritering, ny organisation, ressourcefordeling m.m. Parallelt hermed har jeg arbejdet med hele lederteamet og ydet individuel sparring og coaching til afdelingschefen.

Procesledelsesforløb for Dagtilbudsledere i Albertslund Kommune
Tredages kursusforløb i procesledelse for 20 dagtilbudsledere. Formålet var at klæde lederne på til selv at facilitere interne pædagogiske udviklingsprocesser med deres medarbejdere og styrke deres procesforståelse og ledelsespraksis. Fokus var bl.a. på træning i inddragelse af medarbejdere, samtaleteknikker og konkrete metoder og værktøjer til facilitering i praksis.

Kursusdage for sundhedskoordinatorer, Sønderborg Kommune
Netværks- og kursusdage for sundhedskoordinatorer i Sønderborg Kommune med henblik på videndeling, kompetenceløft og strategiudvikling. Målet var bl.a. at udarbejde strategier til implementering af trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på de enkelte skoler, samt få indspark til involvering af kollegaer i sundhedsfremmearbejdet.

Kreativ proces for Turforlaget og Figuramus
Proces for animationsfirmaet Figuramus i forbindelse med udviklingen af en animationsfilm for Turforlaget. Deltagerne på processen var medarbejdere ved Turforlaget og de involverede animatorer. Formålet var at skabe det bedst mulige afsæt for en animeret teaser for TURspillet der var målrettet folkeskolens og erhvervsskolernes lærere. Fokus var bl.a. på at afklare formål og mål med teaseren og igangsætte en kreativ proces om teaserens indhold og stil.

Undervisning på temanetværk for erfarne udviklingskonsulenter, DUF
Procesdag for udviklingskonsulenter fra forskellige organisationer der er tilknyttet DUF. Temaet for dagen var Procesdesign og procesøvelser og formålet var at give deltagerne ny inspiration til, hvordan de kan facilitere og sammensætte en proces, der understøtter processens formål og mål. Ydermere var formålet at introducere og arbejde med visuelle og processuelle visions- og strategiværktøjer, der kan bruges til organisationsudvikling.

Pædagogisk dag for konsulenter i dagplejen, Hedensted Kommune
Procesdag for de pædagogiske konsulenter i dagplejen. Formålet var at gå på opdagelse i den fælles organisatoriske ramme og skabe rum for refleksion og dialog. Fokus var bl.a. på at undersøge betydningen af organisationens værdier og den organisatoriske ramme, samt at undersøge hvad der virker, og hvad der med fordel kan blive bedre indenfor intern kommunikation og samarbejde, mødet med dagplejerne og den generelle struktur og organisering.

Visionsproces for Furesø Bibliotekerne
Facilitering af visionsproces for Furesø Bibilotekernes medarbejdere og ledelse. Formålet var at undersøge, hvilken retning Furesø Bibliotekerne skal udvikle sig i og hvad der skal kendetegne bibliotekerne de kommende år. Fokus var bl.a. på visioner og målsætninger med afsæt i både brugernes og medarbejderes behov og drømme.

Internt strategiseminar for konsulenthuset MacMann Berg
Facilitering af strategiseminar for samtlige medarbejdere og konsulenter i MacMann Berg. Formålet var at udvikle og koordinere ideer og tanker om MacMann Bergs strategiske fokus og træffe beslutning om hvad der skal være MacMann Bergs fælles strategiske indsatsområder for perioden 2013-2015. Fokus var bl.a. på mission og vision, strategiske målsætninger med afsæt i  markedsforståelse og egne passioner, samt det interne liv.

Ny Kultur- og Fritidspolitik for Aabenraa Kommune
Proces for udvalgte aktører i Aabenraa Kommune i forbindelse med udviklingen af en ny Kultur- og Fritidspolitik for 2013-2016. Formålet var at kvalificere de fire strategiske indsatsområder og udvikle målsætninger og strategier indenfor hvert indsatsområde. Der blev desuden arbejdet med at udvikle nye tiltag i kommunen, der sikrer gode betingelser for at aktørerne i kommunen kan være med til at indfri strategien.

Undervisningsforløb i procesledelse på KaosPiloterne, efteråret 2012
Undervisningsforløb for studerende på KaosPilot uddannelsen i systemisk og socialkonstruktionistisk procesledelse. Formålet var at træne de studerendes evne og kompetence til at facilitere og lede processer i organisatorisk sammenhæng.

Kursus i Kreativ Procesledelse for Seminarer.dk, efteråret 2012
Åbent kursus i Kreativ Procesledelse for offentlige medarbejdere der arbejder med procesledelse og facilitering. Temaet for dagene var Kreativ Procesledelse og formålet var at give deltagerne indblik i rollen som procesleder og hvordan man leder og faciliterer involverende processer med afsæt i proceslederens platform, samt give dem inspiration til hvordan man kan facilitere både små og store fremadrettede processer i egen organisation. Kursus blev afholdt i både Horsens og København og udbudt sammen med Louise Laustsen og Seminarer.dk.

Kreativ Procesledelse for PKU erfaringsnetværk
Proces for tidligere deltagere på Go’ Proces proceskonsulent uddannelse. Formålet var at give dem inspiration til nye procesmetoder og afprøve forskellige metoder i fællesskab. Opgaven blev løst for Go’ Proces.

Visions- og strategiproces for Kulturskole
Proces for medarbejdere og ledere på Mariager Fjord Kulturskole med henblik på at identificere hvor de ønsker at være henne som organisation og skole i år 2014. Formålet var at skabe en tydelig og fælles strategi for fremtiden, der understøtter det interne samarbejde og skaber synergi mellem de forskellige fagudbud. Der blev desuden arbejdet med at identificere og strukturere fremtidige handlinger, indsatser og opgaver.

Undervisning i procesledelse for ledere i Ikast-Brande Kommune
Undervisning i procesledelse i teori og praksis for 13 ledere af bo- og beskæftigelsestilbud i Ikast-Brande kommune. Formålet var at klæde lederne på til selv at facilitere en større implementeringsproces på tværs af bostederne og give dem forståelse for den opgave de står overfor i rollen som facilitatorer og hvad det vil sige at lede en proces. Fokus var bl.a. på at skærpe deltagernes procesforståelse og evne til at stille kraftfulde spørgsmål.

Kreativitets- og Netværksdag i Albertslund Kommune
Undervisningsforløb i kreativitet for projekt- og procesledere på tværs af forvaltninger i Albertslund kommune. Formålet var at give deltagerne indsigt i og værktøjer til at kunne forvalte kreative processer og møder i egen organisation

Cencor på KaosPiloterne
Ekstern censor i forbindelse med final project exam på KaosPiloterne.

Teamudvikling for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse
Facilitering af teamudviklingsproces for konsulenter og ledere i Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse i Odsherred kommune. Formålet var at definere gruppen fælles opgave og undersøge hvordan de bedst muligt kan løse opgaven som gruppe. Igennem processen fik deltagerne større indsigt i hinandens fagligheder og værdisæt og defineret hvordan de bedst kan gøre brug af hinandens ressourcer og kompetencer i deres arbejde.

Forelæsning om Kreativ Procesledelse på Folkeuniversitetet Århus, foråret 2012
Forelæsning på projektledelsesforløb på Folkeuniversitetet i Århus under temaet Kreativ Procesledelse. Formålet var at klæde kursisterne på med procesledelsesforståelse i relation til dynamisk og involverende projektarbejde.

Teamudvikling for kommunalt beredskab i Odsherred
Teamudviklingsproces for ny beredskabsgruppe i Odsherred Kommune der arbejder med seksuelle overgreb og misbrug af børn og unge i kommunen. Formålet var at få den bedst mulige start på beredskabet og skabe rammerne for den kultur og faglighed der skal kendetegne samarbejdet. Opgaven bestod i at definere deres fælles opgave, skabe indsigt i gruppens fagligheder og lægge en strategi for gruppens fremtidige arbejde.

Supervision af procesledere
Supervision og undervisningsforløb af interne procesledere i Ikast/Brande kommune i forbindelse med innovations- og nytænkningsseminar for 200 ledere i kommunen. Formålet var at understøtte de interne procesledere i udviklingen og afviklingen af seminaret. Opgaven blev løst for Kreativitetslaboratoriet og Go’ Proces.

Klub dag for 200 ledere og medarbejdere i Roskilde Kommune
Facilitering af temadag samt supervision af interne procesledere i Roskilde Kommune i forbindelse med udviklingen og planlægningen af temadagen. Formålet var at understøtte de interne procesledere i udviklingen og afviklingen af temadagen og fokus var bl.a. at give klubberne i Roskilde mulighed for at prioritere indsatsområder og handlinger det kommende år. Opgaven blev løst for Kreativitetslaboratoriet og Go’ Proces.

Kursus i Kreativ Procesledelse for Seminarer.dk, foråret 2012
Åbent kursus i Kreativ Procesledelse for offentlige medarbejdere der arbejder med procesledelse og facilitering. Temaet for dagene var Kreativ Procesledelse og formålet var at give deltagerne indblik i rollen som procesleder og hvordan man leder og faciliterer involverende processer med afsæt i proceslederens platform, samt give dem inspiration til hvordan man kan facilitere både små og store fremadrettede processer i egen organisation. Kursus blev afholdt i både Silkeborg og København og udbudt sammen med Louise Laustsen og Seminarer.dk.

Undervisning i kreativitet for Lindberg International
Undervisning i kreativitet og facilitering af kreative processer for bl.a. salgs- og marketingmedarbejdere fra B2B virksomheder på netværksmøder i Vejle og Glostrup udbudt af Lindberg International. Formålet var at introducere deltagerne for kreative metoder og tilgange til at generere nye ideer og handlemuligheder.

Facilitering af feedback på nye strukturmodeller
Facilitering af workshop på Brændkjærskolen i forbindelse med etableringen af en ny helhedsskole. Formålet var at inddrage samtlige medarbejdere i kvalificeringen af to forskellige strukturmodeller for helhedsskolen. Opgaven blev løst for Go’ Proces.

Pædagogisk visionsdag for 10. Aabenraa
Proces for lærere på 10. Aabenraa med fokus på at undersøge hvor 10. Aabenraa skal være henne som organisation om tre år og hvilken pædagogisk praksis og faglighed de skal udbyde. Formålet var at få skabt en visionær profil for skolens fremtid, som alle medarbejdere har lyst til at tage del i.

Undervisning i procesledelse for Danisco
Undervisning i kreativ og systemisk procesledelse for medarbejdergruppen Creactors på Danisco. Formålet var at træne deltagernes evne til at facilitere og lede udviklingsprocesser internt på Danisco. Fokus var på at skærpe deltagernes procesforståelse og evne til at stille kraftfulde spørgsmål.

Kreativ Procesledelse for Dansk Psykologisk Forlag
Gå-Hjem-Møde om Kreativ Procesledelse for Dansk Psykologisk Forlag. Formålet var at give deltagerne en smagsprøve på bogen Kreativ Procesledelse og inspirere dem til selv at kaste sig i lag med procesmetoder i egne organisationer.

Forelæsning om Kreativ Projektledelse på Folkeuniversitetet Århus i forløbet Kommunikationsmedarbejderens værktøjskasse, foråret 2012
Forelæsning på Folkeuniversitetet i Århus under temaet Kreativ Projektledelse. Formålet var at klæde kursisterne på med et konkret projektledelsesværktøj til brug i planlægning og ledelse af kommunikationsstrategier. Derudover blev kursisterne introduceret til et systemisk og socialkonstruktionistisk syn på kommunikation.

Gennemgående underviser på Diplom i Ledelse i Innovation og Kreativitet
Gennemgående underviser og procesleder på uddannelse i Innovation og Kreativitet for udviklingskonsulenter i Roskilde Kommunes skole og dagtilbud. Uddannelsen var bygget op om 3 valgfag i Diplom i Ledelse og varede i alt 12 undervisningsdage + tre eksamener undervejs. Undervisningen tog afsæt i forskellige teorier, metoder og værktøjer indenfor kreativitet og innovation, herunder designmetoden IDEO, Den Kreative Platform og Teori U. Opgaven blev løst for Kreativitetslaboratoriet og Go’ Proces.

Undervisning i innovationsprocesser
Undervisningsforløb for ledere og projektmedarbejdere i Ikast/Brande kommune i kreativitet og innovationsprocesser. Formålet var at give medarbejderne nye værktøjer og metoder til at facilitere innovationsprocesser i egne organisationer. Opgaven blev løst for Kreativitetslaboratoriet og Go’ Proces.

Ny Børnekultur politik for Vejle Kommune
Proces for Vejle Kommunes Kultur og Udviklings afdeling og børnekultur ambassadører fra Vejle. Formålet var at skabe et fælles afsæt for udarbejdelsen af en ny, vedrørende og inspirerende Børnekultur politik, herunder at definere de overordnede mål med Børnekultur politikken samt de strategiske indsatsområder og aktiviteter, der skal arbejdes med de næste 4 år i kommunen.

Forelæsning om Kreativ Procesledelse på Folkeuniversitetet, Århus og Emdrup, efteråret 2011
Forelæsning på projektledelsesforløb på Folkeuniversitetet i Århus og Emdrup under temaet Kreativ Procesledelse. Formålet var at klæde kursisterne på med procesledelsesforståelse i relation til dynamisk og involverende projektarbejde.

Forelæsning på Aarhus Universitet
Forelæsning for 90 studerende i Kreativ Procesledelse på forløbet Ledelse og Kreativ Organisationsudvikling på Aarhus Universitet. Opgaven lød på at give de studerende indblik i procesorienteret organisationsudvikling og give dem grundlæggende værktøjer til at skabe udvikling og forandring.

Oplægsholder på IAF Faciliteringskonference
Oplæg for deltagere på IAF Danmarks konference om Facilitering i Praksis, efteråret 2011. Temaet for oplægget var Kreativ Procesledelse og formålet var at give deltagerne en større forståelse for deres egne proceslederprofiler, og undersøge hvordan de med fordel kan positionere sig på nye måder med henblik på at skabe nye resultater.

Ideudvikling og kreativ proces for Aabenraa Kommune
Kreativ proces for alle Aabenraa’s kulturinteresserede med henblik på at styrke Aabenraas bidrag til Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Fokus var på at bringe hele kommunens kreativitet og iderigdom på spil og udvikle nye spændende ideer og initiativer til 2017 ansøgningen.

Undervisningsforløb i procesledelse på KaosPiloterne, efteråret 2011
Undervisningsforløb for studerende på KaosPilot uddannelsen i systemisk og socialkonstruktionistisk procesledelse. Formålet var at træne de studerendes evne og kompetence til at facilitere og lede processer i organisatorisk sammenhæng.

Undervisning i dynamisk projektledelse
Undervisning i dynamisk projektledelse for medarbejdere på Folkeuniversitetet, Århus. Formålet var at klæde organisationens medlemmer på med dynamiske og visuelle projektværktøjer, så de bliver endnu bedre til at lede komplekse projekter fremover.

Karriereplanlægning, VIA University College, Psykomotorikuddannelsen
Undervisning og proces i karriereplanlægning for sidste års studerende på Psykomotorikuddannelsen på valgmodul i fremtidens arbejdsmarked og entreprenørskab. Formålet var at de studerende fik identificeret deres eget arbejdsfelt som psykomotoriske terapeuter og udviklet en karriereplan.

Procesforløb om projektorganisering og samarbejdskultur
Internt procesforløb med medarbejdere på Folkeuniversitetet, Århus. Formålet var at undersøge, hvad der skal til for at Folkeuniversitetet i højere grad bliver en projektorganisation i fremtiden. Fokus var på at skabe en intern koordineret forståelse af deres fremtidige organiseringsformer, samarbejdskultur, handlemuligheder og ønskede indsatsområder, samt lave en tydelig handlingsplan for hvordan de kommer der til.

Innovations-seminar for Arla Global Nutrition & Milk Powder
Kreativt innovations-seminar for medarbejdere hos Arla GNMP. Formålet var at generere ideer til løsninger på fire primære udfordringer og at understøtte innovationsevnen hos Arla GNMP. Opgaven blev løst i samarbejde med Changepilot.

Ideudvikling og kreativ proces for CrisPlant
Kreativ idesafari for udvalgte medarbejdere hos CrisPlant. Formålet var at træne medarbejdernes evne til fremover at generere nye ideer og at understøtte innovationsevnen hos CrisPlant som organisation. Opgaven blev løst i samarbejde med Changepilot.

Kreativ Procesledelse v. Attractor
Oplæg og proces baseret på bogen Kreativ Procesledelse for kursister på konsulenthuset Attractor’s uddannelser i procesledelse – Forår 2011: Proceskonsulentuddannelsen år 1, Efterår 2011: Proceskonsulentuddannelsen år 2.

Kaosteori og kompleksitet v. Mannaz
Oplæg og proces om kaosteori, kompleksitet og forstyrrelser for HR medarbejdere hos SKAT, ATP, MT Højgaard, Topdanmark og Københavns Energi på ledelseskonsortiumdag hos konsulenthuset Mannaz.

Teamudvikling for Århus Kommune
Teamudviklingsproces for FU ledere og klubledere i Århus kommune med fokus på at skabe tillid, begejstring og engagement i gruppen, samt at udvikle og koordinere fælles strategi og indsatsområde. Processen tog udgangspunkt i Drexler/Sibbet’s Team Performance Model.

Ideudvikling og kreativ proces for Vejen Kommune
Ideudviklingsproces med medarbejdere fra blandt andre Vejen bibliotek, kunstmuseum, ungdomsskole, gymnasium og unge fra Vejen. Fokus var at udvikle nye ideer, visioner og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge.

Ungekonference for Aabenraa Kommune
Aktiv og involverende konference og proces for 25 unge i Aabenraa kommune. Opgaven bestod i at definere nye fælles visioner og projekter, der kan være med til at sætte gang i ungdomskulturlivet i Aabenraa kommune.

Borgertopmøde i Region Syddanmark
Medfacilitering af borgertopmøde med 200 borgere i Region Syddanmark i samarbejde med Changepilot. Fokus på borgertopmødet var at udvikle og prioritere ideer til fremtidens sygehus og involvere borgerne i de svære valg som sygehusene står overfor i fremtiden. Borgertopmødet fandt sted i alle fem regioner samtidig.

Kreativitet og ideudvikling v. Leisure Management
Oplæg og proces om evnen til at arbejde kreativt og generere ideer for BA uddannelsen, Leisure Management i Nykøbing Falster. Ideudviklingen skulle resultere i konkrete projektideer, som de studerende efterfølgende skulle videreudvikle og afvikle som led i deres uddannelse.

Evaluering af Spotlight festival, Vejle kommune
Systemisk og anerkendende evaluering af Vejle kommunes Spotlight festival. Fokus var på at bringe gode erfaringer og ideer videre og skabe et stærkt fundament for næste års festival.

Temadag for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Tværfaglig temadag for plastikkirurgisk afdeling Z’s 50 medarbejdere med fokus på at omsætte sygehusets overordnede visioner til relevante, vedrørende og handlekraftige visioner og målsætninger for afdeling Z.

Personlig udvikling og dialogbaseret kommunikation
Undervisning og proces i personlig udvikling og dialogisk kommunikation for elever på Music Management uddannelsen, Århus.

Kulturuge i Ringskøbing/Skjern kommune
Facilitering af ni kreative ideudviklings workshops for godt 1.000 børn i hele Ringkøbing/Skjern kommune med henblik på at udvikle ideer til projekter, der skulle afvikles i kommunens kulturuge for børn og unge. Kulturugen havde til formål at formidle kultur ”på en ny og anderledes måde” og aktivt involvere de unge i udviklingen af kommunens kulturliv. Opgaven blev løst i samarbejde med KaosWorks.

Kulturproces for Center for Afklaring og Beskæftigelse
Proces for alle CAB’s medarbejdere med fokus på at gå på opdagelse i hvilken kultur og adfærd, som bedst understøtter CAB’s værdier og mission. Opgaven blev løst i samarbejde med KaosWorks.

Innovationsproces for Region Sjælland
Medfacilitering af kreativ udviklingssession for teknologi, design og arkitekturspecialister samt personale fra sygehuse i Region Sjælland under temaet ”Fremtidens sengeafsnit”. Opgaven blev løst for Forskerparken CAT og Changepilot.

Motiverende og bæredygtige projekter
Oplæg og workshop på One Small Step miljøkonference 2008 i Odense Kommune om hvordan man skaber motivation og involvering i projektteams og leder dynamiske og bæredygtige projekter.

Klimakonference for Grontmij Carl Bro
Koordinator, afvikler og procesfacilitator på intern klimakonference for Grontmij Carl Bro’s 600 medarbejdere i samarbejde med Changepilot.

Etablering af ungdomsråd i Ringsted Kommune
Facilitering af løbende visions- og opgaveafklaringsprocesser i forbindelse med etableringen af ungdomsrådet i Ringsted kommune. Opgaven bestod yderligere i at træne de unge i projektledelse. Opgaven blev løst i samarbejde med KaosWorks.

Ideationworkshop for Århus Kommune
Kreativ proces for Århus kommune, affald/varme forvaltningen, med henblik på at udvikle ideer til Dagen for Vedvarende energi. Opgaven blev løst for KaosWorks.

Lederseminar for Roskilde Kommune
Medfacilitering af lederseminar for 80 daginstitutionsledere i Roskilde kommune med henblik på at undersøge fremtidens institutioner og hvilken ledelse, der kaldes på. Opgaven blev løst i samarbejde med KaosWorks.

Netværksdannelse og ideudviklingsproces for Grundfos
Kreativ proces i forbindelse med etableringen af Grundfos’ internationale environmental network med henblik på at undersøge: hvad netværket skal bruges til, hvordan de gerne vil arbejde sammen og hvilke muligheder og projekter, de kan skabe i fællesskab.

Personligt lederskab for Ringkøbing/Skjern Kommune
Lederudviklingsproces for 50 institutionsledere i Ringkøbing/Skjern kommune med henblik på at træne det personlige lederskab og at sætte spot på kommunikation og det konstruktive samspil med andre. Opgaven blev løst i samarbejde med KaosWorks.

Ungekonference i Vejle Kommune
Proces og ungekonference i Vejle kommune for medarbejdere i kulturforvaltningen, ledere fra kommunens kulturinstitutioner og udvalgte unge fra byens uddannelser. Opgaven bestod i at facilitere et rum og en dialog, hvor deltagerne sammen kunne undersøge, hvordan kommunen og de unge kunne bruge hinanden mere aktivt til at skabe en sprudlende ungdomskultur fremover.

Visionsproces for Center for Afklaring og Beskæftigelse
Proces for alle CAB’s medarbejdere med henblik på sammen at skabe en drøm om fremtiden og undersøge, hvad de fem vigtigste pejlemærker for fremtiden var. Opgaven blev løst for KaosWorks.

Teambuilding for BRFkredit
Fire dages teambuildingsproces for alle BRFkredits 800 medarbejdere med fokus på at fremme trivsel og evnen til at arbejde innovativt.

 
Du er her: ForsideKUNDER OG REFERENCER
www.milleobel.dk